* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ


Toshiba, Belirli Dizüstü Bilgisayarlarýndaki AC Güç Kablolarý için Ýsteđe Bađlý Deđiţim Programýný Duyuruyor


25 Kasým 2014 tarihinde Toshiba Europe GmbH (“Toshiba”), belirli yeni Toshiba dizüstü bilgisayarlarla birlikte satýlan ve/veya onarým sýrasýnda deđiţtirilen AC güç kablolarý için isteđe bađlý deđiţim programýný duyurdu. Ţu anda, etkilenmiţ olabilecek ayrý sađlanan AC güç kablolarýnýn, aţýrý ýsýnma ve yangýn riski oluţturma olasýlýđý görmezden gelinemez.

Toshiba, etkilenme olasýlýđý olan AC güç kablolarýný hiçbir ücret almaksýzýn deđiţtirmeyi teklif etmektedir.

Bu isteđe bađlý deđiţim programý kapsamýnda olan AC güç kablolarý, kablonun güç kaynađýna takýlan kýsmýnda “LS-15” iţaretine sahiptir ve dizüstü bilgisayarýn seri numarasý ile belirlenebilecek sýnýrlý bir üretim zaman çerçevesinin içindedir. Aţađýda “LS-15” iţaretinin konumunu gösteren bir fotođraf görebilirsiniz.

“LS-15” işaretine sahip olmayan AC güç kabloları bu değişim programı kapsamında değildir.

güç kablosu

PC'nizin bir AC güç kablosuyla gönderilip gönderilmediđini veya deđiţtirdiđiniz AC kablosunun bu isteđe bađlý deđiţim programýnýn kapsamýnda olup olmadýđýný öđrenmek için lütfen bu Toshiba web sitesini https://extranet.toshiba-tro.de/tr-TR/acreplacement.aspx ziyaret edin ve hiçbir ücret ödemeden yedek bir AC güç kablosu almak için kaydolmak üzere talimatlarý uygulayýn.

AC güç kablonuz Toshiba’nýn isteđe bađlý deđiţim programý kapsamýndaysa, PC'nizin AC gücüyle olan bađlantýsýný hemen kesmeli ve yedek AC güç kablonuzu beklemelisiniz. Bu süre boyunca PC'nizi pil gücüyle kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bu isteđe bađlý deđiţim programýyla ilgili sorularýnýz için lütfen bir Toshiba destek merkezi ile iletiţime geçin. Size en yakýn destek merkezini bulmak için lütfen global ASP veritabanýmýzý kullanýn ve uygun ülkeyi seçin.